Willem van Oranjeschool – Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel – Tel 0418-672220

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders op hun kinderen en het leerproces van hun kinderen vinden wij belangrijk. Dat houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij haar of zijn school en de leraar.

Belangstelling

De ouders tonen belangstelling, zorgen dat het kind het huiswerk kan maken en begeleiden hun kind daarbij. Maar ook bezoeken zij ouderavonden en tonen zij respect voor de leraar. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en is zowel van belang voor de ontwikkeling van hun kinderen. Dit stimuleren wij! Hiernaast vinden wij het fijn wanneer ouders meedoen met allerlei hand- en spandiensten op de school. Wij werken graag samen aan een goede ontwikkeling van uw kind.

Om ouderbetrokkenheid te stimuleren is een goed contact met de school noodzakelijk. Daarom organiseren wij als school verschillende formele en informele contactmomenten.

Formele contactmomenten

  • Informatieavond aan het begin van het schooljaar over het komende schooljaar
  • In de onderbouw leggen wij aan het begin van het schooljaar een huisbezoek af.
  • In de bovenbouw organiseren wij aan het begin van het schooljaar een luistergesprek met ouders. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven wat uw kind volgens u nodig heeft in het komende schooljaar.
  • Er zijn vaste contactmomenten rondom de rapporten.
  • Maandelijks ontvangt u per mail een nieuwsbrief met de ontwikkelingen van de school.
  • U kunt op elk moment een afspraak maken met de leerkrachten of de schoolleider

vieringen, informatie avond, open dag, lentemarkt

Informele contactmomenten

– Wij vieren bid- en dankdag in de school met de onder- en bovenbouw. De Paas- en Kerstvieringen worden gehouden in de Kerk waarbij ouders, familie en belangstellenden aanwezig mogen zijn.

– Op de informatie avond krijgt u informatie over de lessen die, in de  groep waarin u kind zit, worden gegeven.

– Op de open dag komen de nieuwe leerlingen een kijkje nemen in de kleuterklassen.

– Tijdens de lentemarkt worden er allerlei activiteiten georganiseerd en is er van alles te koop.