Willem van Oranjeschool – Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel – Tel 0418-672220

Bestuur

Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard

Sinds 01 augustus 2017 maakt onze school deel uit van de Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB). Binnen deze stichting zijn de christelijke scholen uit Aalst, Brakel, Bruchem, Hedel, Kerkwijk en Zuilichem verenigd. De SCOB streeft het beheer en in stand houden na van christelijke scholen in de dorpskernen van de Bommelerwaard. Zij vertrouwt zich daarin toe aan het Woord en de beloften van God.

Identiteit

De SCOB streeft het beheer en in stand houden na van christelijke scholen in de dorpskernen van de Bommelerwaard. Zij vertrouwt zich daarin toe aan het Woord en beloften van God. In de statuten is dit doel als volgt verwoord:

 

  1. De Stichting ontleent haar identiteit aan een vast geloof in God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest, waarbij zij als grondslag de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld in de Synode van Dordrecht in 1618 – 1619 erkent.
  2. De van de Stichting uitgaande scholen weten zich verbonden door de relatie die er is met God, waarbij er verschillen zijn in beleving en in uitingsvorm.
  3. De Stichting geeft aan de grondslag invulling met bestuurders toezichthouders en medewerkers die deze grondslag dragen, die daarvan blijk geven door middel van een persoonlijk geloof en een actieve betrokkenheid bij de eigen kerkelijke gemeente, waarbij zij uitspreken dat Jezus de enige Weg is tot behoud en de Waarheid om uit te leven.

 

 

De SCOB zet zich in voor het in stand houden van kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs in onze regio. De statuten spreken daar als volgt over:

Samenwerking

  1. De Stichting heeft als doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van protestants-christelijke basisscholen, als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, in de Bommelerwaard.
  2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de belangen van het protestants-christelijk onderwijs, zoals bedoeld in het vorig lid, behoort, door het houden van vergaderingen en voorts door alle andere wettige middelen die tot het gestelde doel dienstig zijn.

Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door 8 leden, afkomstig uit de dorpskernen waar onze scholen gehuisvest zijn en een directeur-bestuurder. Drie van hen zijn uitvoerende bestuursleden:
C. (Corné) Booij – algemeen bestuurslid, Hedel
P. (Pieter) Groeneveld – penningmeester, Aalst
G.T. (Gert) Tissink – directeur-bestuurder

Vijf van hen zijn toezichthoudend bestuurslid:

D. (Dirk) Poortvliet – toezichthoudend bestuurslid, Zuilichem – voorzitter         

A. (Alwin) Struijk – toezichthoudend bestuurslid, Kerkwijk

H. (Hanna) van den Berg – toezichthoudend bestuurslid, Hedel

A. (Anneke) Hak – toezichthoudend bestuurslid, Aalst

R. (Riejanne) Verhoeks – toezichthoudend bestuurslid, Brakel

P. (Peter) de Koning – toezichthoudend bestuurslid, Bruchem

Management

Iedere school heeft een eigen directeur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van het beleid. Hij/zij heeft mandaat t.a.v. een groot aantal schoolspecifieke zaken. Dit is verwoord in een managementstatuut. In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt toetsing plaats of één en ander verloopt binnen de beleidskaders. De directeur legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder rapporteert aan het (toezichthoudend) bestuur.

Samen sterk in de Bommelerwaard

Ga voor meer informatie en contactgegevens naar www.scobommelerwaard.nl