Willem van Oranjeschool – Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel – Tel 0418-672220

MR

Iedere school dient een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook weleens een beslissende rol.  Als MR vergaderen we ongeveer vier keer per jaar.

Schoolontwikkelingen

Er worden belangrijke beslissingen genomen, beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld begroting, formatieplan, schoolplan, schoolgids, leerlingenzorg, veiligheid, leeraanbod en de aanstelling van leerkrachten en directieleden. 

De MR-vergaderingen bieden dus ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen en er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen.

Contact

Namens het personeel hebben de volgende personen zitting in de MR:

  • Henriëtte Hak (leerkracht)

  • Gerdien de Bruijn (leerkracht)

Namens de oudergeleding hebben de volgende personen zitting in de MR:

  • Maurice van der Meijden (ouder)

  • vacature (ouder)

Het e-mailadres van onze MR is mr@wvobrakel.nl