Groep 3 t/m 8
Nieuws

Methoden

Leesonderwijs
Voor het aanvankelijk lezen in groep 3 maken wij gebruik van de zogenaamde realistische leesmethode De Leessleutel. Deze methode gaat zo veel mogelijk uit van de werkelijkheid die de kinderen om zich heen ervaren. Vanuit deze werkelijkheid leren de kinderen lezen en worden ze door de herkenbaarheid in de directe omgeving gestimuleerd.
In groep 4 t/m 8 werken we met de methode
Leesfontein.
De technische vaardigheid van kinderen wordt uitgedrukt in een AVI-niveau. Er zijn 11 niveaus: AVI M3 t/m AVI +.


Begrijpend Lezen
Vanaf groep 4 komt naast het technisch lezen steeds meer de nadruk te liggen op het begrijpend lezen. We gebruiken de methode Nieuwsbegrip. Bij deze methode speelt een actueel onderwerp uit het nieuws een grote rol. Elke week komt er een nieuwe tekst. De onderwerpen zijn erg verschillend. Het digibord speelt bij deze methode een belangrijke rol.

Schrijven
De methode Handschrift wordt gebruikt in groep 3 t/m 6. Deze methode sluit aan bij de leesmethode De Leessleutel voor groep 3. De kinderen leren licht hellend aan elkaar schrijven. Ze oefenen een vlot lopend handschrift. Vanaf groep 6 ontwikkelen de kinderen een eigen handschrift. Hier ligt de nadruk op een soepel lopend, goed leesbaar schrift.

Nederlandse Taal
De basis voor het taalonderwijs wordt thuis gelegd. Als een kind een thuis heeft waar veel en met plezier wordt gelezen en voorgelezen, heeft het een aantal drempels minder te nemen.
In de kleutergroepen worden de kinderen zorgvuldig gevolgd en begeleid bij alle voorbereidende lees - taal activiteiten.
Vanaf groep 4 gebruiken we de methode
Taal Actief. Deze methode gaat uit van 'taal leren door doen'. Luisteren, spreken, lezen, stellen, spellen en taalbeschouwing komen wisselend aan de orde en worden systematisch geoefend. Voor spelling wordt de bijbehorende methode gebruikt.

Rekenen en Wiskunde 
Er wordt gebruik gemaakt van de methode Pluspunt.  Rekenen staat in het teken van het oplossen van praktische problemen, die ze in het dagelijkse leven tegenkomen. Kinderen leren ook tabellen en grafieken op te stellen van de gegevens die ze hebben verzameld.

Engelse Taal
In groep 1 t/ 8 werken we met de methode 'My name is Tom'. Dit een een nieuwe methode. In de onderbouw wordt spelenderwijs kennisgemaakt met Tom. In groep 5 t/m 8 gaat Tom door een aantal landen in Europa reizen. De lessen worden ondersteund door het digibord. Ook kunnen de leerlingen zelfstandig oefenen op de computer.

Wereldverkennende vakken
De Wereldverkennende vakken zijn de vakken: geschiedenis, aardrijkskunde en biologie.
Wereldoriëntatie wordt voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 aan de hand van verschillende thema's aangepakt. Geschiedenis en aardrijkskunde worden voor de jongere kinderen niet gescheiden, maar de onderwerpen hebben elementen van deze vakken geïntegreerd. De onderwerpen zijn zo gekozen dat ze de leerlingen aanspreken.
Natuuronderwerpen komen in de groepen 3 t/m 8 apart aan de orde. Vanaf groep 5 worden al deze vakken apart behandeld.
Voor het vak aardrijkskunde werken we met de methode Wijzer door de wereld. We zorgen ervoor dat de leerlingen Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen en hoe de mensen er leven.
Voor geschiedenis gebruiken we de methode Bij de Tijd in de groepen 5 t/m 8. We laten de belangrijke momenten uit de geschiedenis de revue passeren. Het heden en verleden worden vergeleken. Ontwikkelingen en andere leefwijzen komen aan de orde.
Voor natuuronderwijs gebruiken we de methode Natuurlijk, die aansluit bij de belevingswereld van het kind.


Expressie vakken
Vanaf groep 0 besteden wij enkele uren per week aandacht aan de creatieve vakken tekenen, handvaardigheid en muziek. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Toch zien we deze vakken niet als louter ontspanning. Ook bij deze vakken wordt lesgegeven en streven we kwaliteit na. Dit kunt u zien aan de werkstukken die door de kinderen gemaakt worden.
In de groepen 5 t/m 8 hebben de kinderen op dinsdag crea-middag. De kinderen werken in 4 gemengde leeftijdsgroepen 3 weken achter elkaar binnen één thema. De thema’s ‘tekenen’, ‘drama’, 'handvaardigheid en 'techniek' komen aan bod.


Verkeer
De groepen 4 tot en met 7 werken wij met een nieuwe verkeersmethode Klaar...Over!. Dit is een methode waarin veel voorkomende situaties in het verkeer worden behandeld. Bij deze methode hoort een werkboek die speciaal wordt aangepast aan de actuele verkeersregels. In groep 7 wordt het schriftelijk verkeersexamen afgenomen. Om de twee jaar wordt het praktisch verkeersexamen afgenomen in de groepen 7 en 8.

Bewegingsonderwijs
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De kinderen gebruiken daarvoor het speellokaal in de school.
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee maal per week gymles in de gymzaal aan de Burgemeester Posweg. In afwisseling krijgen zij een spelles en een materialenles. Gymschoenen en gymkleding achten we noodzakelijk voor een goede gymles en voor de hygiëne.
Groep 7 en 8 hebben elk jaar in juni een schoolsportdag met de andere scholen van de gemeente.